Webservices WMS WFS WFS-T

Web services zijn applicatie componenten welke toegankelijk zijn via standaard web protocollen zoals SOAP & XML. Een web service maakt het mogelijk vanuit een ‘client’ een service te bevragen op een server op afstand via het internet. Deze services kunnen bijvoorbeeld zijn het uitvoeren van calculaties of het leveren van gegevens. Binnen het geo-domein met haar OpenGIS-specificaties (zie Open Geospatial Consortium) zijn met name de volgende services van belang: WMS en WFS..

Web Map Services (WMS) en Web Feature Services (WFS) zijn gestandaardiseerde web services om respectievelijk geografische en administratieve data te kunnen opvragen, bewerken en uitwisselen. Een WMS publiceert “kaartmateriaal” (dit houdt in een visuele voorstelling/plaatje van de geo data, niet de data zelf) op het Web. WMS biedt daarmee de mogelijkheid om gelijktijdig en in samenhang geografische kaarten vanuit verschillende databases, over het internet, over elkaar heen te leggen, te vergelijken, te analyseren ed.

Wat WMS doet voor het kaartmateriaal, doet Web Feature Service (WFS) voor de bijbehorende administratieve gegevens van een kaart. WFS draagt zorg voor het opvragen, aanleveren en bewerken van gegevens afkomstig van verspreide databanken, over het internet.

WFS-T (Transactional Web Features Service) is een specificatie die het mogelijk maakt wijzigingen in een kaart door te geven via een web-interface. In te zetten bij o.a. inspraakprocedures rondom bestemmingsplannen ed.

Met name voor verdere samenwerking tussen enerzijds overheidsinstanties onderling en anderzijds met andere partijen in de informatieketen en de burgers, zijn dergelijke web services onontbeerlijk. B3Partners is sinds 2000 gespecialiseerd in dergelijke services.