Privacyverklaring

B3Partners BV vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en wil ervoor zorgen dat de persoonlijke informatie die u verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Daarom wordt op deze pagina toegelicht welke persoonsgegevens van u verzameld worden, voor welke doelen en wat ermee gebeurt.

In het kort komt deze privacyverklaring erop neer dat uw persoonsgegevens:

 • alleen worden gebruikt voor doelen die met u zijn overeengekomen;
 • niet met anderen worden gedeeld, tenzij in deze privacyverklaring aangegeven;
 • zorgvuldig beveiligd worden.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van B3Partners BV en Digitree. B3Partners is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op deze website worden genoemd.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Aan het verwerken van persoonsgegevens zijn bijzondere wettelijke voorschriften verbonden. Wanneer wij persoonsgegevens van gebruikers of klanten verwerken, houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”).

Meerdere doelen, verschillende rollen

B3Partners verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen en vervult daarbij verschillende rollen. Deze rollen staan genoemd in de AVG, namelijk verwerkingsverantwoordelijke en verwerker. De verwerkingsverantwoordelijke is degene die doel en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens bepaalt. Daar gelden een groot aantal wettelijke verplichtingen voor. De verwerker verwerkt de persoonsgegevens slechts in opdracht van een ander. Daarvoor gelden ook wettelijke verplichtingen, maar dit zijn er minder. De reden daarvoor is dat in de laatste rol het gebruik van de persoonsgegevens grotendeels wordt bepaald door de verwerkingsverantwoordelijke.

B3Partners als verwerker

B3Partners verwerkt (persoons-)gegevens van klanten op basis van individuele verwerkersovereenkomsten. Deze overeenkomsten voldoen aan de AVG.

B3Partners als verwerkingsverantwoordelijke

Hieronder geven we voor de verschillende typen dienstverlening aan welke rol B3Partners vervult als verwerkingsverantwoordelijke, voor welke doeleinden persoonsgegevens worden gebruikt.

Voor de uitvoering van de overeenkomst:

 • het leveren van een dienst, inclusief de behoefte en wensen van de klant tot het aanpassen van een dienst;

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting:

 • in het kader van nakoming van wet- en regelgeving, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van controles, waaronder financiële;

Omdat wij een gerechtvaardigd belang hiervoor hebben:

 • de totstandkoming van de overeenkomst;
 • het uitvoeren van marktonderzoek en ten behoeve product- en dienstontwikkeling samenstellen van managementinformatie, alsook voor het bepalen van strategie;
 • de verzorging van informatievoorziening, inclusief bijvoorbeeld het sturen van een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of ander elektronisch bericht;
 • het gericht doen van een aanbieding, bijvoorbeeld via e-mail of telefonisch;
 • de klant de gelegenheid te bieden informatie te delen op een website;
 • het gebruik van een website, inclusief de bijbehorende technologie, te analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen, mede om misbruik en fraude tegen te gaan. Hieronder vallen ook analyse cookies van Google Analytics.

Verwerkte persoonsgegevens

Om deze doelen als verwerkingsverantwoordelijke te kunnen bereiken, kan B3Partners onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam en contactgegevens van vertegenwoordigers van klanten. Contactgegevens zijn vooral het zakelijke e-mail adres en het telefoonnummer van de contactpersoon;
 • informatie, die de vertegenwoordiger van de klant deelt in verband met de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst.

Informatie die verzameld wordt in verband met het gebruik van de website, zoals IP adressen en klikgedrag wordt alleen geanonimiseerd opgeslagen.

Wij adviseren onze klanten om de verbindingen te versleutelen. Wanneer persoonsgegevens via zo’n verbinding versleuteld worden getransporteerd dan kunnen ze niet meer door derden uitgelezen worden. Hierdoor wordt het transporteren van versleutelde informatie ook niet aangemerkt als het verwerken van persoonsgegevens en zijn alle partijen in staat om de bovengenoemde doelen te bereiken en tegelijkertijd de veiligheid van data en privacy van betrokkenen te waarborgen.

Gebruik van diensten

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van B3Partners BV kan u gevraagd worden om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn dan noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden, conform de wettelijke bewaarplicht, bewaard in het databestand van B3Partners BV.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in het e-mailarchief. Als gevolg van back-up procedures en de wettelijke bewaarplicht kunnen deze berichten gedurende 7 jaar worden opgeslagen. Soms wordt u gevraagd naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Derden

B3Partners verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst, een verzoek of in het algemeen de goede uitvoering van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. In bijzondere omstandigheden stellen wij zonder toestemming persoonsgegevens van gebruikers of klanten ter beschikking aan derden, bijvoorbeeld in geval van een rechtmatig verzoek van een daartoe bevoegde autoriteit.

Bewaartermijn

Wij bewaren deze persoonsgegevens in beginsel zolang als dat in redelijkheid noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden en om te voldoen aan wettelijke en fiscale bewaarverplichtingen.

Beveiligingsmaatregelen

Conform de verplichtingen uit de AVG spannen wij ons in om een adequaat beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens te handhaven, dat gelet op de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. De opslag van onze gegevens vindt plaats bij Proserve. Een Nederlands datacenter welke is gecertificeerd volgens ISO 9001, ISO 27001, NEN 7510. In onze verwerkersovereenkomst met Proserve is vastgelegd dat onze data in Nederland wordt opgeslagen.

Naast Proserve maken in sommige gevallen gebruik van de Duitse ISO27001 gecertificeerde hosting maatschappij Hetzner Online GmbH. Deze gegevens worden binnen de EU opgeslagen.

Rechten van betrokkenen

Na een verzoek tot inzage van persoonsgegevens kunnen gegevens onjuist of onvolledig blijken. Onjuiste of onvolledige gegevens kunnen gecorrigeerd of aangevuld worden door B3Partners op de onderstaande manieren te contacteren. Ook kan de gebruiker of klant B3Partners verzoeken om gegevens te wissen. Wij zullen aan een verzoek om het wissen van gegevens voldoen indien er geen wettelijke verplichting of andere gegronde redenen bestaan, waardoor wij de gegevens moeten bewaren.

Bij vragen neem contact op per email via info@b3partners.nl

Datalekkenprotocol

Wij nemen maatregelen die betrekking hebben op het voorkomen van datalekken. Hierbij horen digitale en analoge beveiligingsmaatregelen op onze infrastructuur, zorgvuldige selectie van verwerkers, contractuele afspraken en het voortdurend trainen van medewerkers.

Daarnaast zijn er ook procedures aanwezig voor de stappen die genomen moeten worden bij een datalek. Dit zorgt ervoor dat snel en effectief kan worden gehandeld om de schade zoveel mogelijk te beperken. De hoogste prioriteit na het ontdekken van een datalek is het dichten van het lek.

Als wij verwerkingsverantwoordelijke zijn en wij hiertoe wettelijk verplicht zijn doen wij een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor betrokkenen. Als wij verwerkingsverantwoordelijke zijn en het datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de privacy van betrokkenen informeren wij ook de betrokkenen.

In het geval wij verwerker zijn zullen wij de klant informeren over het datalek zodat de klant kan voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Wij informeren de klant zowel telefonisch als per e-mail.

Cookieverklaring

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies

Op ICTRecht: “Achtergrond Cookiewet” kunt u meer informatie over cookies vinden https://www.ictrecht.nl/

Contact

Mocht u vragen hebben over ons Privacy- en cookiebeleid of de verwerking van persoonsgegevens door B3Partners, dan kunt u contact opnemen via info@b3partners.nl (ovv persoonsgegevens) of per post aan:

 • B3Partners B.V.
 • Atoomweg 50
 • 3542 AB Utrecht

Deze contactgegevens gelden eveneens voor verzoeken om de rechten van betrokkenen uit te oefenen.

Overig

Wij behouden het recht voor om ons Privacy- en cookiebeleid te wijzigen. De actuele versie van onze voorwaarden is altijd raadpleegbaar via de Website. B3Partners adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Deze Privacy voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 1-7-2023.